Animácie a oživenie stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PROJEKTY > Projekty MAS
Názov projektu: Animácie a oživenie stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva
Kód projektu: 309190Q903
Kód Výzvy: 27/PRV/2018
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Spolufinancovaný: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Opatrenie:   19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Trvanie projektu: 04/2019 – 12/2023
Celkové výdavky: 98 000,00 EUR
Výška NFP: 98 000,00 EUR


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky