Implementácia stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PROJEKTY > Projekty MAS
Názov projektu: Implementácia stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva
Kód projektu: 302051R459
Kód Výzvy: IROP-PO5-SC511/215-2018-28
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:
5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Trvanie projektu: 01/2020 - 12/2023
Celkové výdavky: 684 210,53 EUR
Výška NFP: 650 000,00 EUR
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky