Informácia o disponibilnej výške - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia o termíne uzavretia 6. hodnotiaceho kola a ukončenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci implementácie stratégie CLLD MAS Pod hradom Čičva, kód výzvy: IROP-CLLD-R459-512-001

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu s kódom č. IROP-CLLD-R459-512-001 k 23.4.2021 predstavuje 0 Eur (zdroj EÚ), pričom prijatá suma všetkých ŽoPr predstavuje 60 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. „Schvaľovací proces žiadosti o príspevok“ výzvy na predkladanie ŽoPr je termín uzavretia 6. hodnotiaceho kola a ukončenia výzvy stanovený na 30.5.2021.

Zverejnené: 23.4.2021
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky