Výzva IROP-CLLD-R459-512-001 - MAS Pod hradom Čičva

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝZVY
Výzva IROP-CLLD-R459-512-001
MAS Pod hradom Čičva vyhlasuje Výzvu na prekladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu:

Špecifický cieľ:          
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:
B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

VÝZVA:
Výzva IROP-CLLD-R459-512-001

Vyhlásená: 22.05.2020

Uzávierky:
1. kolo 30.07.2020
2. kolo 30.09.2020
n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca

Prílohy k výzve:
02 – špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
03 – Zoznam merateľných ukazovateľov
04 – Kritéria pre výber projektov

Ďalšie prílohy:
Prílohy ŽoPr

Zverejnené: 22.05.2020
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky